2-Acetoxyethyl acetoxymethyl ether

2-Acetoxyethyl acetoxymethyl ether ( 59278-00-1 )

 • 有效时间:90 天
 • 数量 : 1 Gram
 • Harshada (Ms.)
 • 印度
2018-05-17 16:01
联系方式

2-amino-4-phosphonobutyric acid

2-amino-4-phosphonobutyric acid ( 6323-99-5 )

 • 有效时间:90 天
 • 数量 : 1 Gram
 • Markus Lussi
 • 印度
2018-05-17 16:01
联系方式

Dimethyl 2-methylenesuccinate

Dimethyl 2-methylenesuccinate ( 617-52-7 )

 • 有效时间:90 天
 • 数量 : 1 Gram
 • N.Sriramamurthy
 • 印度
2018-05-17 16:01
联系方式

2-CHLOROACETONE

2-CHLOROACETONE ( 78-95-5 )

 • 有效时间:90 天
 • 数量 : 1 Gram
 • Harshada (Ms.)
 • 印度
2018-05-17 16:01
联系方式

2-CHLOROTHIOPHENOL

2-CHLOROTHIOPHENOL ( 6320-03-2 – 1 )

 • 有效时间:90 天
 • 数量 : 1 Gram
 • Harshada (Ms.)
 • 印度
2018-05-17 16:01
联系方式

Ethyl Propinyl Acetate

Ethyl Propinyl Acetate ( 4949-44-4 )

 • 有效时间:90 天
 • 数量 : 1 Gram
 • M.B Prakash
 • 印度
2018-05-16 15:18
联系方式

2-Acetoxyethyl acetoxymethyl ether

2-Acetoxyethyl acetoxymethyl ether ( 59278-00-1 )

 • 有效时间:90 天
 • 数量 : 1 Gram
 • Harshada G
 • 印度
2018-05-16 15:18
联系方式

Irinotecan HCl Trihydrate

Irinotecan HCl Trihydrate ( 136572-09-3 )

 • 有效时间:90 天
 • 数量 : 1 Gram
 • Robyn
 • 美国
2018-05-16 15:18
联系方式

Dimethylphosphine oxide

Dimethylphosphine oxide ( 7211-39-4 )

 • 有效时间:90 天
 • 数量 : 1 Gram
 • Rajasekhar Reddy.M
 • 印度
2018-05-16 15:18
联系方式

BUPRENORPHINE HCL

BUPRENORPHINE HCL ( 53152-21-9 )

 • 有效时间:90 天
 • 数量 : 1 Gram
 • M.B Prakash
 • 印度
2018-05-16 15:18
联系方式