IBUPROFEN

IBUPROFEN ( 15687-27-1 )

 • 有效时间:90 天
 • 数量 : 1 Gram
 • M.B Prakash
 • 印度
2018-07-24 16:05
联系方式

TOBRAMYCIN

TOBRAMYCIN ( 32986-56-4 )

 • 有效时间:90 天
 • 数量 : 1 Gram
 • M.B Prakash
 • 印度
2018-07-24 16:05
联系方式

Palbociclib

Palbociclib

 • 有效时间:90 天
 • 数量 : 1 Gram
 • RajKishor Jha
 • 印度
2018-07-24 16:05
联系方式

METHYL-2,2-DITHIENYL GLYCOLATE

METHYL-2,2-DITHIENYL GLYCOLATE ( 26447-85-8 )

 • 有效时间:90 天
 • 数量 : 1 Gram
 • M.B Prakash
 • 印度
2018-07-24 16:05
联系方式

N-Nitroso dimethylamine solution

N-Nitroso dimethylamine solution ( 62-75-9 )

 • 有效时间:90 天
 • 数量 : 1 Gram
 • Rajat Mahajan?
 • 印度
2018-07-20 14:50
联系方式

(1S) -3- cyclohexene-1-carboxylate

(1S) -3- cyclohexene-1-carboxylate ( 5708-19-0 )

 • 有效时间:90 天
 • 数量 : 1 Gram
 • Jagruth Kumar
 • 印度
2018-07-20 14:50
联系方式

(2S,3S,5S)-2-Amino-3-hydroxy-5-(t-butyloxycarbonylamino)-1,6-diphenylhexane
2018-07-20 14:50
联系方式

3-AMINO-4-PYRAZOLECARBOXAMIDE

3-AMINO-4-PYRAZOLECARBOXAMIDE ( 5334-31-6 )

 • 有效时间:90 天
 • 数量 : 1 Gram
 • M.B Prakash
 • 印度
2018-07-20 14:50
联系方式

1,3,5-trifluorobenzene

1,3,5-trifluorobenzene ( 372-38-3 )

 • 有效时间:90 天
 • 数量 : 1 Gram
 • Narang
 • 印度
2018-07-20 14:50
联系方式