DIETHYL 3-(4-ETHOXYCARBONYLPHENYL)-2,4-PYRROLIDINEDICARBOXYLATE