2-(4-[(1,3-DIMETHYL-4,6-DIOXO-2-THIOXOTETRAHYDRO-5(2H)-PYRIMIDINYLIDENE)METHYL]-2-METHOXYPHENOXY)-N-PHENYLACETAMIDE

CAS号
CCD编号
CCD00352871
分子式
C22 H21 N3 O5 S
分子量
439.49