DIMETHYL(([2-(PROPYLAMINO)ETHYL]SULFAMOYL))AMINE

CAS号
CCD编号
CCD03218646
分子式
C7 H19 N3 O2 S
分子量
209.312
公司信息 型号 图片 图片下载