1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)-1-ethanone

1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)-1-ethanone ( 394-32-1 )

2018-08-21 15:15
联系方式

3-Chloro-2-nitroaniline

3-Chloro-2-nitroaniline ( 59483-54-4 )

2018-08-21 15:15
联系方式

3-Bromo-5-chlorobenzonitrile

3-Bromo-5-chlorobenzonitrile ( 304854-55-5 )

2018-08-21 15:15
联系方式

2-Fluoro-4-methoxybenzoic acid

2-Fluoro-4-methoxybenzoic acid ( 321-24-4 )

2018-08-21 15:15
联系方式

4-BroMo-5-fluoro-2-Methoxyaniline

4-BroMo-5-fluoro-2-Methoxyaniline ( 330794-03-1 )

2018-08-21 15:15
联系方式

2-Fluoro-6-iodobenzonitrile

2-Fluoro-6-iodobenzonitrile ( 79544-29-9 )

2018-08-21 15:15
联系方式

2,5-Difluoronitrobenzene

2,5-Difluoronitrobenzene ( 364-74-9 )

2018-08-21 15:15
联系方式

4-Fluoroacetophenone

4-Fluoroacetophenone ( 403-42-9 )

2018-08-21 15:15
联系方式

1,2-bis(chloranyl)-4-fluoranyl-3-nitro-benzene
2018-08-21 15:15
联系方式