DIMETHYL(([2-(PROPYLAMINO)ETHYL]SULFAMOYL))AMINE

CAS号
CCD编号
CCD03218646
分子式
C7 H19 N3 O2 S
分子量
209.312